ONLINE Lise Yaz Okulu

Program hakkında

Maltepe Üniversitesi Online Lise Yaz Okulu Programı'nın 06-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aşağıdaki listede yer alan derslerin açılabilmesi için en az 5 kişinin başvurması gerekmektedir. Açılan her bir ders haftada bir gün üç saat olarak yapılacaktır.

Öğrencilere iki hafta boyunca sürecek derslerde toplam olarak 1 saatlik devamsızlık hakkı tanınmıştır. Program sonunda yapılan online sınavlarda “Üstün Başarı” gösteren ve devamsızlık sınırını aşmayan öğrencilere “Referans Mektubu” yazılır.

* Program ücretsizdir

Maltepe Üniversitesi Kampüsü

Ders Programı

Maltepe Üniversitesi Online Lise Yaz Okulu 2020 ders programı açıklandı!

Pazartesi, 09.00 - 12.00

Psikolojide Temel Konular ve Kavramlar

Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bu derste teknoloji ve bilişim teknolojileri ile insanların etkileşimi ele alınacaktır. Günümüzde teknolojinin insan gelişimi, sosyal çevresi, zihinsel süreçleri ve aile yaşamına etkisini ele alan çalışmalar incelenecektir. Teknoloji ve insan arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalar incelenecektir.

İnsana ve teknoloji ilişkisine dair gözlemlerini, insanın gelişim sürecini psikolojik kavramlar bağlamında sorgular.

Pazartesi, 13.00 - 16.00

Yaratıcılık ve Öğrenme

Öğr. Gör. Diğdem Enerem - Meslek Yüksekokulu

Öğrendiğimiz için mi yaratıcıyız, yaratıcı olduğumuz için mi öğreniyoruz? Merak, gereksinim, hayal gücü ve sezgi yaratıcılığın özünü oluşturur. Yaratıcılık ve öğrenme arasında dinamik ve iç içe geçmiş bir ilişki vardır. Birey içindeki yaratıcılığı keşfederek öğrenme yolculuğunda kullanıp öğrenmeyi zenginleştirir ve kolaylaştırır. Bu bağlamda derste; yaratıcı öğrenmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel yaratıcılık potansiyelimiz, yaratıcılığın gelişimi ve öğrenme biçimleri tartışılacaktır. Teoride yer alan konular etkinlikler ve oyunlarla pekiştirilecektir.

Salı, 9.00 - 12.00

İnsan Anatomisinin Kadim Sırları

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Baran Kasırga - Tıp Fakültesi

İnsan Anatomisi bir parçası olduğumuz ekolojik sistemden ayrı düşünülemez. Vücudumuzun çok da bilinmeyen bazı anatomik detaylarına ışık tutup diğer canlılarla mukayeseli olarak kadim anatomik sırlarımızı aydınlatacağız. Ders özellikle Biyoloji, Fen Bilimleri, Sağlık alanında sorular soran, cevaplarını araştıran, meraklı, bu alanda ilgisi olan öğrencilerin katılımı için uygundur. Yazılı materyal verilmeyecek, dersler seminer formatında olacaktır. Dersin işlenmesi sırasında Anatomik video, maket, görseller ile sınırlı bölgesel anatomik diseksiyon uygulamaları kullanılacaktır.

Salı, 13.00 - 16.00

Kuantum Bilgi Çağına Yetişmek

Prof. Dr. Afif Sıddıki - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bu derste, kuantum fiziğinin nanoteknolojide kullanılarak bizlere nasıl bir gelecek sunacağı anlatılacaktır. Bilgi çağında hızlı iletişim ve veri analizinin, kuantum fiziği temellerinde gelişimi incelenecektir. Son yıllarda daha da gündemde olan yapay zeka ve makine öğrenmesinin günlük hayatımıza etkileri tartışılıp araştırılacaktır.

Çarşamba, 09.00 - 12.00

Kanser ve Kök Hücre Alanındaki Gelişmeler

Uzm. Hatice Maraş - Tıp Fakültesi

Kanserin ve Kök Hücrenin tanımlanması ile başlayacak olan ders; kanser ve kök hücre konularında güncel bilgilerin öğrencilere aktarılması, kanser ve tedavi yaklaşımları ile ilgili genel bilgi ve yaklaşımlar, bu alandaki yeniliklerin öğrencilere sunumu ile devam edecektir. Ardından; öğrencilere; Bilim ile ilgili kavramlar, Bilimsel Araştırma nasıl yapılır, Bilimsel bir proje nasıl hazırlanır konusunda temel bilgiler verilecektir.

Çarşamba, 13.00 - 16.00

Felsefe ve Hayat

Dr. Öğr. Üyesi Bergen Özüaydın - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bu derste, felsefenin hayatımızla bağlantısı, hayatımızın neresinde olduğu, felsefe tarihini bilmenin ve felsefe yapabilmenin hayatımızdaki temel konularla ilişkisi, kısacası felsefenin bize ne sağladığı tartışılacaktır. Derste ele alınacak konu başlıkları: “Felsefe nedir?, Ne işe yarar?, Felsefe ve Mutluluk, Felsefe ve Özgürlük, Felsefe ve İlişkiler.”

Perşembe, 09.00 - 12.00

GalaXYZ Kuşağı, (Dijital) Hayat ve Mutluluk

Prof. Dr. Gürkan Doğan - Eğitim Fakültesi

Bu dersin amacı, dijital bir dünyaya doğmuş olan Z Kuşağının önceki kuşaklardan farklı olan kendine özgü gerçekliğinden yola çıkarak; yeni nesil gençlerin hayatla ilişki kurma ve öğrenme biçimleri temelinde “zaman, başarı, amaç, meslek seçimi, 21. yüzyıl becerileri, ve mutluluk” olgularını ele almaktır. Bu bağlamda, doygun bir yaşam yolculuğunun en önemli parçasını oluşturan ve dil temelinde kurulan insan ilişkileri bakımından; duygu ve düşünce zenginliğimiz ile anlam ufku arasındaki bağlar kısa öykülerden ve sinema filmlerinden seçilen örnekler temelinde, etkileşimli bir biçimde tartışılacaktır.

Perşembe, 13.00 - 16.00

Stres ve Kriz Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Öztürk - Hemşirelik Yüksekokulu

Bu derste bireylerin, grupların ve toplumların stresli durumlara karşı geliştirdikleri davranışın yaşamlarına nasıl etki edeceği ve etkili baş etme yöntemleri ile ilgili konular aktarılacaktır. Programı tamamlayan öğrenciler stres, kriz, baş etme örneklerini tanır; stres kuramları hakkında bilgi sahibi olur; stresle olumlu/olumsuz baş etme yollarını öğrenir; stresin yol açtığı hastalıkları anlar ve duyguların ifadesi için iletişime önem verir; kriz durumlarının analizini yapar ve krizi yönetebilir; temel iletişim tekniklerini öğrenir; insanlar arası ilişkilerde stresi yönetebilir, öfke ve çatışma çözümü, karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirir.

Cuma, 09.00 - 12.00

İstanbul’un Tarihi Yapıları

Öğr. Gör. Rıza Gürler Akgün - Meslek Yüksekokulu

Tarih boyunca sayısız uygarlık ve kültüre ev sahipliği yapmış, arkeolojik ve mimari kalıntıları ile adeta bir açık hava müzesi haline gelmiş İstanbul kentinde inşa edilen başta ikonik tarihi yapılar olmak üzere farklı türlerdeki tarihi yapıların (saray, sur, sarnıç, kule, köşk, cami, kilise vb.) üslup ve özelliklerini tanıtmak, kültürel etkileşim süreçlerini incelemek bu dersin ana hatlarını oluşturmaktadır. Ayrıca bu ders ile öğrenci, İstanbul’daki örneklerden hareketle tarihi yapı inceleme konusunda da bilgi sahibi olur.

Cuma, 13.00 - 16.00

Girişimcilik ve İnovasyon

Doç. Dr. Yalçın Kırdar - İletişim Fakültesi

Bu dersi tamamlayan öğrenciler; günümüzün gelişen pazar koşullarına uygun olarak girişimcilik ruhunun nasıl oluşturulacağını öğrenecek; girişimci, yönetici, mentör ve lider kavramlarının piyasadaki yerini analiz edecek; inovasyon, yenilikçilik, yaratıcılık, buluş, değişim ve teknoloji yönetimini inceleyecek; ürün inovasyonu, pazarlama inovasyonu, toplumsal inovasyon, hizmet inovasyonu kavramlarını tartışabilecek; iç girişimcilik, dış girişimcilik, küresel girişimcilik, yaratıcı girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanlarında bilgi sahibi olacak; aile işletmelerinde girişimcilik ve iş kurma sürecini kavrayacak; İş modeli tuvalini öğrenecek; iş planının nasıl yapılacağı hakkında fikir sahibi olacak; ulusal ve uluslararası hibe ve teşvikleri analiz edecek; başarılı ve başarısız girişim örneklerini inceleyecek; dijital girişimcilik ve dijital inovasyon yöntemlerini öğreneceklerdir.